desktop
tablet
phone

Assistansåret som gick och vad som väntar oss…

Hej och gott nytt år och decennium!

Jag, Folke, sitter sen ett par år med i Branschkommittén KFO Personlig Assistans. KFO PA är ett bra och viktigt forum för sam- och påverkansarbeten där vi bedriver övergripande frågor av betydelse för möjligheterna att bedriva verksamhet inom personlig assistans, verkar för långsiktighet och för en kvalitetsutveckling som tar hänsyn till de ursprungliga intentionerna bakom assistansreformen. Branschkommittén utgör även rådgivande organ i samband med kollektivavtalsträffande.

Här följer nu en resumé av assistansåret 2019 från Branschorganisationen KFO Personlig Assistans, skriven av Henrik Petrén, som avslutas med en spaning mot vad som väntar 2020.

Regeringsbildning och januariöverenskommelse

Det politiska året inleddes med att den långdragna regeringsbildningen fick en lösning i och med januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Den innebar att S och MP åter kunde tillträda som regering den 18 januari. Avseende den personliga assistansen står det så här i januariöverenskommelsen:

Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas (Förslag kommer i den sittande utredningen). Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att säkra detta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 2021. Eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.)

Den nya utredning som enligt januariöverenskommelsen skulle tillsättas 2019 har ännu inte startat, men direktiven förväntas presenteras inom kort.

LSS-utredningen

Den 10 januari presenterades LSS-utredningen som redan på förhand var kraftigt kritiserad, bland annat på grund av dess förslag om slopad assistans för barn. KFO Personlig Assistans arrangerade ett välbesökt och webbsänt seminarium den 16 januari där en panel med representanter för assistansberättigade och assistansanordnare gav sin syn på utredningen. Utredningen har, snart ett år efter att den presenterades, inte sänts på remiss.

Andning och måltider i form av sondmatning

Mycket av den politiska diskussionen om personlig assistans har under året handlat om andning och måltider via sondmatning som grundläggande behov. Frågan var livligt debatterad under valrörelsen 2018 och i december 2018 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som skulle säkerställa att behov av hjälp med andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov.

Under våren remitterade regeringen en promemoria med förslag på lagändringar. I remissbehandlingen riktade KFO och andra kritik mot lagförslaget, framför allt för att det på grund av det bibehållna kravet om integritetskänslighet inte skulle säkerställa att behov av hjälp med andning och sondmatning faktiskt skulle ge rätt till assistans i den praktiska tillämpningen. Regeringen omarbetade vissa delar av förslaget och skrev i propositionen att man snarast skulle bereda ett lagförslag i syfte att samtliga moment vid andningshjälp och sondmatning skulle ge rätt till personlig assistans. Den 1 november trädde lagändringen i kraft som gjorde behov av hjälp med andning till ett grundläggande behov.

I oktober remitterade regeringen ännu en promemoria med lagförslag om att samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. I likhet med den första promemorian i ärendet möttes även denna av kritik, men den här gången ännu kraftigare. Grunden för kritiken var att förslaget skulle innebära att man i lagen skrev in att grundläggande behov endast räknas till den del de är av integritetskänslig och mycket personlig karaktär. KFO upprepade i sitt remissyttrande att lagstiftaren bör tydliggöra att de grundläggande behoven i sig är av mycket personlig karaktär alternativt att man definierar de grundläggande behoven som hela den tid det tar att tillgodose dem.

Fortsatt dystert för assistansersättningen

En av de viktigaste sakerna för att den personliga assistansen ska fungera är att anordnarna ges långsiktiga förutsättningar att bedriva assistans med god kvalitet. Dessvärre kan vi se tillbaka på en lång rad år av försämringar av förutsättningarna vilket fortsätter även under 2020 efter att regeringen och januaripartierna beslutat att assistansersättningen för sjunde året i följd ska räknas upp mindre än de kollektivavtalade löneökningarna.

Arbetet för att få beslutsfattarna att inse det orimliga i detta har pågått på flera fronter under året, både från oss själva och i samverkan med andra aktörer. I mars skrev vi tillsammans med SKL, Sobona, Vårdföretagarna och Kommunal en debattartikel i Aftonbladet där vi gemensamt krävde en uppräkning av assistansersättningen som tar hänsyn till såväl löneökningar som övriga faktiska kostnadsökningar. I efterdyningarna av debattartikeln gjorde vi tillsammans med övriga parter en uppvaktning på finansdepartementet där det allvarliga läget beskrevs för både finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren.

I juli skrev vi en debattartikel i Expressen där vi presenterade oroväckande siffror från en enkätundersökning bland våra medlemmar där nästan hälften uppgav att man inte tror att verksamheten klarar sig längre än två år med nuvarande uppräkningstakt av assistansersättningen.

Och i november publicerades en debattartikel i Göteborgsposten med rubriken Assistansreformen monteras ned i det tysta. Frågan om assistansersättningen släpper vi förstås inte och den kommer att vara prioriterad även under 2020.

Våra seminarier under 2019

Under året har vi genomfört fem stycken seminarier varav två under Almedalsveckan i Visby. Här finns länkar till inspelningar från samtliga tillfällen.

Den 16 januari arrangerades ett seminarium om LSS-utredningen som då var alldeles färsk. En panel bestående av Bengt Westerberg, Maria Persdotter, Magnus Andén, Rickard Friberg och Susanne Berg kommenterade utredningens förslag.

Den 5 mars genomförde vi ett seminarium i riksdagen tillsammans med Kristdemokraterna om framtiden för den personliga assistansen.

Under politikerveckan i Almedalen i början av juli handlade det första av våra två seminarier om rätten till personlig assistans och det andra om utredningen Översyn av yrket personlig assistent.

Den 12 september arrangerades ett seminarium om assistansersättningen där vi bland annat presenterade siffror från en enkät genomförd bland KFO:s medlemmar inom personlig assistans.

Rekordstort intresse för KFO-dagarna

Den 27-28 mars genomfördes de årliga KFO-dagarna, denna gång i Göteborg, med nätverkande, presentationer och samtal kring de mest aktuella frågorna för våra medlemmar inom personlig assistans. Dagarna blev fullbokade vilket glädjande nog innebar ett rekordstort antal deltagare. Den 19-20 mars 2020 genomförs KFO-dagarna i Stockholm, missa inte att anmäla dig här om du är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO.

Vad väntar 2020?

Det är ingen överdrift att påstå att 2020 kommer bli ett ödesår för den personliga assistansen.

De grundläggande orsakerna till assistanskrisen är ännu olösta. Det handlar framför allt om att det har blivit så mycket svårare att bli beviljad och att få behålla statlig assistansersättning på grund av det nålsöga som integritetskänslighetskriteriet för de grundläggande behoven innebär.

En annan fråga som är akut är förstås förutsättningarna att bedriva personlig assistans med kvalitet. Det behövs snarast en kraftig uppräkning av assistansersättningen vilken har urholkats under de senaste sju åren. Det är en absolut nödvändighet efter sju svåra år.

Under 2020 kommer kollektivavtalen för Sveriges omkring 100 000 personliga assistenter att omförhandlas. Både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan har uttryckt hur bekymmersamt läget är när regeringens uppräkning av assistansersättningen inte ens kompenserar för löneökningarna.

Den 15 januari presenteras utredningen Översyn av yrket personlig assistent där KFO har representerats i utredningens expertgrupp. Vi hoppas att det kommande betänkandet kan bidra till att assistentyrket uppvärderas från statens sida. Från KFO Personlig Assistans sida lovar vi att göra allt vad vi kan för att det ska bli så, bland annat kommer vi göra ännu mer för att visa på hur förutsättningarna för både personliga assistenter och assistansberättigade påverkas av de ekonomiska ramar som ges av staten.

Låt oss hoppas att 2020 blir inledningen på det decennium då den personliga assistansen återupprättas. Det handlar till syvende och sist om rätten för oss alla att leva våra liv i frihet.

Vad kan vara viktigare?

Fakta: 2010-talet – ett dystert decennium för den personliga assistansen

De senaste tio åren har antalet assistansberättigade minskat med 10 procent. Om utvecklingen hade följt Sveriges befolkningstillväxt under samma period skulle antalet assistansberättigade istället ha ökat med 10 procent. Utfallet ligger således 20 procent lägre än vad som kunde ha förväntats med hänsyn till befolkningsökningen under 2010-talet. Det är därför rimligt att säga att assistanskrisen faktiskt är ännu värre än vad statistiken kan ge sken av vid en första anblick.

Antal assistansberättigade (statlig assistansersättning)

2009: 15 726 personer

2019: ca 14 200 personer

Andel beviljandebeslut vid nyansökan till Försäkringskassan

2009: 49 %

2019: 17 %

Lämna ett svar